અમારો સંપર્ક

 • Address

  ઘડીયાળી પોળ, વડોદરા ૩૯૦૦૦૧

 • E-mail

  info@sayajihighschool.org

 • Phone

  0265-2410519

 • Find Us On

Contact With Us

  X