શાળા ઇમારત વિષે

શ્રી સયાજી હાઈસ્કૂલ,વડોદરા શાળા સમય પત્રક- વર્ષ 2019-20

તાસ સોમવાર થી શુક્રવાર PM તાસ સમય  મિનિટ
પ્રાર્થના 12-10    To   12-20 10
12-20     To   01-00 40
01-00     To   01-35 35
01-35     To   02-10 35
02-10     To   02-45 35
વિશ્રાંતિ 02-45     To   03-10 25+5
03-15     To   03-50 35
03-50     To   04-25 35
04-25     To   05-00 35
05-00     To   05-40 40

 

   તાસ શનિવાર  AM તાસ સમય મિનિટ
પ્રાર્થના 07-30     To    07-40 10
07-40     To    08-20 40
08-20     To    09-00 40
09-00     To    09-40 40
વિશ્રાંતિ       09-40     To    10-00 20+5
      10-05     To    10-40 35
10-40 To    11-15 35
X